همایش و نمایشگاه

همایش و نمایشگاه
ایونت دراصل خلق یک رویداد می باشد و یکی از اجزای راهبردی بازاریابی سازمان است.
خدمات سمعی و بصری

تهیه فیلم و عکس، رپرتاژ خبری، ساخت تیزر و انعکاس آن در رسانههای جمعی در یک همایش یا نمایشگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند که اجرای این بخشها نیازمند تخصص اجرایی باالست.

مشاوره

مشاوره در بخش برگزاری همایش و نمایشگاهها یک فرآیند کامال تخصصی است که راهکارهای بهینه تعیین بازار هدف ، چگونگی نوع برگزاری و جذب مخاطبان را در چارچوب اصلی خود تعیین مینماید.

برگزاری

نوع برگزاری همایش و نمایشگاههای تخصصی در کسب اهداف بسیار مهم و بااهمیت است که میتواند خطمشی موردنظر را بهدرستی ترسیم کرده و در اختیار مخاطبان قرار دهد.

.جلسه اولیه و مشاوره جهت توافق اولیه جهت عقد قرارداد

ارائه گزارش پایانی از رویداد

آماده سازی ملزومات رویداد

اجرای رویداد در سطح استانداردهای الزم

لحاظ کردن شرایط دو طرف و عقد قرارداد

.ارائه گزارش های الزم پیش از شروع رویداد

مراحلی که ادر همایش ها و کنفرانس ها به شما ارائه می شود
کنگره ، سمپوزیوم، سمینار، گردهمایی و سخنرانی
01. انجام تحقیق مذاکره

انجام تحقیق تدوین برنامه رویداد

ادامه مطلب
02. طرح پیشنهادی طرح پیشنهادی
03. شروع کار پروژه شروع کار پروژه

تولید محتوا، تزئینات و دکور، خدمات هنری و سرگرمی، تهیه غذا، تهیه ملزومات پذیرایی، خدمات صوتی و تصویری، خدمات نیروی انسانی، حمل و نقل و لجستیک و اسکان، اطالع رسانی و پوشش رسانه ای ، هماهنگی فعالیت های پرسنل رویداد

ادامه مطلب
04. تحویل مستندات تحویل مستندات

مدیریت و نظارت فرآیند برگزاری رویداد ، انجام ارزیابی های رویداد

ادامه مطلب
همایش و نمایشگاههای تخصصی

از آنجائیکه همایشها و نمایشگاهها یکی از مهمترین ابزارهای توسعه فناوری و مبادالت تجاری بهشمار میروند، گروه همایش و نمایشگاههای »تیسان« با هدف ایجاد مسیری ایمن در راستای کسب این هدف مهم، حمایت از سرمایهگذاران داخلی و معرفی محصوالت و خدمات شرکتهای ایرانی به بازارهای خارجی و همچنین با بهرهگیری از نیروهای متخصص در امر برگزاری و کلیه امور اجرایی مربوط به همایشها، نمایشگاهها و کارگاههای آموزشی تخصصی، ارائه خدمات مینماید.دامنه فعالیت تیسان تنها به برگزاری رویداد در روز و لحظه ای خاص محدود نمی شود. ما تمامی خدمات پیش و حین برگزاری رویداد را در اختیارتان می گذاریم. همکاران با تجریه و متخصص ما تمامی فعالیت های دیجیتال مارکتینگ، تبلیغات و اطالع رسانی را برای برگزاری هرچه بهتر رویداد شما برنامه ریزی و اجرا می کنند.